Logo-Buitengoed

Algemene voorwaarden

 Artikel 1 - Definities

Buitengoed Oostende vzw, gevestigd te Stuiverstraat 599 te 8400 Oostende, met ondernemingsnummer BE0479418139 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

 

De wederpartij van de dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de klant.

 

Partijen zijn de dienstverlener en klant samen. Met overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

 

Artikel 2 – toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten of goederen door of namens de dienstverlener. De dienstverlener biedt haar klanten de mogelijkheid om activiteiten of producten via haar website te reserveren.

 

Afwijkingen van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door de partijen is overeengekomen.

 

Buitengoed Oostende vzw houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op gelijk welk ogenblik aan te passen aan de vigerende wetgeving, de heersende rechtspraak, alsook de gebruiken in de sector en wijzigingen ten overstaan van haar ondernemingsdoel. Buitengoed Oostende vzw

verbindt zich ertoe iedere wijziging van haar algemene voorwaarden te communiceren met de klant, zodat deze hier daadwerkelijk kennis van kan nemen. Indien de klant de daaropvolgende facturatie vanwege Buitengoed Oostende vzw voldoet, wordt de klant geacht de gewijzigde voorwaarden te aanvaarden, behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 3 - Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Buitengoed Oostende vzw langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Buitengoed Oostende vzw is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Buitengoed Oostende vzw passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Buitengoed Oostende vzw daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Buitengoed Oostende vzw kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Buitengoed Oostende vzw op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 3 – Prijzen en betaling

De genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief de verschuldigde BTW, tenzij anders werd overeengekomen.

 

De betalingen dienen onmiddellijk verricht te worden bij het plaatsen van een bestelling. Betalen kan via een online betalingssysteem of overschrijving. Indien de klant de betalingsvoorwaarden niet naleeft, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Buitengoed Oostende vzw is vanaf dat moment gerechtigd om de leveringen te staken. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % op jaarbasis. Bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag is bovendien bijkomend een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de totale prijs met een minimum van 25 euro en dit alles zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

De klant is de prijs verschuldigd die Buitengoed Oostende vzw weergeeft per product. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de

overeenkomst door Buitengoed Oostende vzw worden gecorrigeerd.

 

Buitengoed Oostende vzw houdt zich het recht voor om de kosten voor de levering van het product door te rekenen aan de klant.

 

Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven de exclusieve eigendom van Buitengoed Oostende vzw tot op het moment van de gehele betaling door de klant. De klant verbindt er zich toe derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen indien dit nodig blijkt. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud in het voordeel van Buitengoed Oostende vzw gaat het risico daarentegen onmiddellijk over op de opdrachtgever vanaf de levering.

 

Artikel 5 - Levering en leveringstijd

De leveringsdata worden, behoudens andersluidend beding, steeds aangegeven ten indicatieve titel. Zodoende kan een overschrijding van de richttermijnen door de klant niet worden ingeroepen om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen ten laste van Buitengoed Oostende vzw of om een andere aanspraak tegenover Buitengoed Oostende vzw te laten gelden.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en overmacht

Buitengoed Oostende vzw is niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Buitengoed Oostende vzw kan verder niet aansprakelijk gehouden worden voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-en omzetderving. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag van de levering. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Buitengoed Oostende vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen indien zij zich in een situatie van overmacht bevindt. Onder overmacht wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Buitengoed Oostende vzw geen invloed kan uitoefenen, doch Buitengoed Oostende vzw niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Buitengoed Oostende vzw kan zich op overmacht beroepen, indien de omstandigheden een nakoming verhindert intreedt nadat Buitengoed Oostende vzw haar verplichting had moeten nakomen.

 

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Buitengoed Oostende vzw

opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Buitengoed Oostende vzw niet mogelijk is gedurende een termijn langer dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 7 - Schadevergoeding en annuleringskosten

In geval de klant de bestelling weigert of annuleert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de klant, dient hij een schadevergoeding te betalen van 25 % op het totaalbedrag tenzij Buitengoed Oostende vzw een hogere schade kan aantonen. De klant is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding indien wij het contract vernietigen of er door ons toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven. Bij annuleringen wordt een administratieve kost van 10 EUR aangerekend.

 

Artikel 8 - Intellectueel eigendom

Buitengoed Oostende vzw behoudt alle intellectuele rechten op alle producten en handelsnamen. De intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Buitengoed Oostende vzw worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt.

 

Artikel 9 - Persoonlijke gegevens

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst door Buitengoed Oostende vzw worden verzameld en verwerkt. Deze persoonlijke gegevens van de klant zullen uitsluitend door Buitengoed Oostende vzw worden aangewend voor de uitvoering van de overeenkomst en zullen door Buitengoed Oostende vzw gedurende drie jaren vanaf de ontvangst ervan worden bewaard.

 

De klant verklaart zich door aanvaarding van deze algemene voorwaarden akkoord dat Buitengoed Oostende vzw de persoonlijke gegevens van de klant ook kan aanwenden voor marketing doeleinden. De klant beschikt evenwel over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketing doeleinden. De klant kan zich hiervoor richten tot Buitengoed Oostende vzw.

 

De klant beschikt eveneens over het kosteloze recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. De klant zal hiervoor zijn identiteit bewijzen en zich richten tot Buitengoed Oostende vzw.

 

Buitengoed Oostende vzw heeft ter bescherming van de privacygegevens een gedetailleerde privacyverklaring uitgewerkt die van toepassing is op onze samenwerking en die kan teruggevonden worden op onze website.

 

Artikel 10 - Gebruik van cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy op onze website www.buitengoed.be.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 11 - Geschillen

Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel het Vredegerecht te Oostende en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement afdeling Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.